L'accés a la present pàgina Web i l'ús de la mateixa estan supeditats a les condicions que s'expressen a continuació i a la legislació vigent.

En accedir a aquesta pàgina Web i explorar el contingut de la mateixa, Vs. accepta, sense reserva ni limitació, les presents condicions, i reconeix que qualsevol altre acord entre Vs. i iPark Estacionamientos y Servicios de Movilidad S.A.U. (en endavant denominada com Parking10.com/barcelona).

Condicions

 1. Vs. pot descarregar, visualitzar i imprimir informació continguda a la present pàgina Web (d'ara endavant, la "Informació"), única i exclusivament per a finalitats personals i no comercials.

 2. Vs. ha de conservar i reproduir tots i cadascun dels avisos de titularitat de la propietat intel·lectual o altres drets de la propietat que consten en la Informació que descarrega. No obstant això, Vs. no té permís per distribuir, modificar, transmetre, tornar a utilitzar o col·locar de nou el contingut de la present pàgina Web, inclosos el text, les imatges i el contingut audiovisual, per a finalitats públiques o comercials sense l'autorització escrita de Parking10.com/barcelona. Haurà d'entendre's que tots els drets sobre el contingut d'aquesta pàgina Web estan reservats, excepte indicació en sentit contrari, i per tant no es pot utilitzar aquest contingut, excepte conformement a les presents Condicions o conformement al text mateix del contingut, sense l'autorització escrita de Parking10.com/barcelona. Parking10.com/barcelona no manifesta ni garanteix que l'ús que faci Vs. del contingut de la present pàgina Web no vulneri els drets de tercers aliens a Parking10.com/barcelona.

 3. Excepte l'anterior autorització limitada, no se li atorga ni se li concedeix a Vs. cap llicència ni dret pel que fa als drets de propietat intel·lectual pertanyents a Parking10.com/barcelona o a qualsevol altra persona.

 4. Les pàgines d'Internet de Parking10.com/barcelona poden contenir o fer referència a marques, patents, informació registrada, tecnologies, productes, processos, o altres drets de la propietat pertanyents a Parking10.com/barcelona i/o a altres persones. No se li atorga ni se li concedeix a Vs. cap llicència ni dret pel que fa a tals marques, patents, secrets industrials, tecnologies, productes, processos o altres drets de la propietat pertanyents a Parking10.com/barcelona i/o a altres persones.

 5. Encara que Parking10.com/barcelona s'esforça en el raonable per incloure a la present pàgina Web informació precisa i actualitzada, Parking10.com/barcelona no ofereix garantia alguna respecte al seu contingut, el qual es presenta "tal qual". P10 Parking10.com/barcelona no es responsabilitza de cap contingència relacionada amb l'ús de la present pàgina Web o del seu contingut. Concretament, Parking10.com/barcelona no es responsabilitza de la precisió, integritat, suficiència, actualitat, oportunitat o el caràcter exhaustiu de la informació continguda a la present pàgina Web. Addicionalment, Parking10.com/barcelona no es responsabilitza de cap dany produït al seu equip informàtic o altres béns de la seva propietat, ni de cap virus que pugui infectar els mateixos, com a conseqüència de l'accés per part d'Un. al present lloc o del seu ús o exploració del mateix, o del descàrrec per part d'Un. de qualsevol matèria, dades, text, imatges o contingut audiovisual del present lloc. Parking10.com/barcelona es reserva el dret d'interrompre o suspendre total o parcialment la funcionalitat de la present pàgina Web. Parking10.com/barcelona no es responsabilitza de l'eventual interrupció o suspensió de la present pàgina Web, sigui com a conseqüència de les actuacions o omissions de qualsevol entitat pertanyent a Parking10.com/barcelona, o les de qualsevol tercer.

 6. Qualsevol comunicació o matèria que Un. transmet a la present pàgina Web mitjançant el correu electrònic o per un altre mitjà diferent, incloent les dades, preguntes, comentaris, suggeriments o similars, tindrà caràcter no confidencial i serà de propietat no exclusiva, i rebrà el tractament corresponent a aquesta naturalesa. Qualsevol dada que Un. transmeti o col·loqui es convertirà en propietat de Parking10.com/barcelona o de les societats afiliades de la mateixa, i podrà utilitzar-se per a qualsevol propòsit, incloent, entre uns altres, la reproducció, divulgació, transmissió, publicació, emissió o col·locació. A més, Parking10.com/barcelona podrà utilitzar lliurement qualsevol idea, concepte, coneixement o tècnica constant en qualsevol comunicació enviada per Un. al present lloc, per a qualsevol propòsit, incloent, entre uns altres, el desenvolupament, fabricació i comercialització de productes basats en tal informació.

 7. La Informació podrà contenir inexactituds tècniques o errors tipogràfics. Parking10.com/barcelona es reserva el dret de modificar, corregir o millorar la Informació i els productes i programes descrits en la Informació, a qualsevol moment sense previ avís.

 8. Els llocs d'Internet de Parking10.com/barcelona contenen informació referent als productes i serveis que ofereix a nivell mundial. Alguns d'aquests productes i serveis poden no estar disponibles en alguns països. La referència a qualsevol producte o servei de Parking10.com/barcelona en una pàgina Web de Parking10.com/barcelona no significa que aquest producte o servei estigui disponible en la seva localitat.

 9. Ja que Parking10.com/barcelona no exerceix cap control sobre els llocs vinculats a la present pàgina Web, ni autoritza els mateixos, i lloc que Parking10.com/barcelona no ha estudiat ni una part ni la totalitat de les pàgines Web vinculades a la present, Vs. accepta que Parking10.com/barcelona no es responsabilitzi del contingut de cap pàgina externa al present lloc ni de cap altre lloc vinculat al mateix. Vs. accedeix al present lloc i a les pàgines externes o altres llocs sota el seu propi risc i sense l'autorització de Parking10.com/barcelona.

 10. Encara que Parking10.com/barcelona podrà ocasionalment estudiar o seguir la marxa dels debats, xerrades, transmissions, taulers d'anuncis wiki i altres elements de la present pàgina Web, Parking10.com/barcelona no té l'obligació d'efectuar aquest estudi o seguiment, i no es responsabilitza del contingut de tals elements, ni de cap error, difamació, calúmnia, injúria, omissió, falsedat, obscenitat, pornografia, blasfèmia o imprecisió en la informació continguda en aquests elements de la present pàgina Web. Es prohibeix la col·locació o la transmissió de tota matèria il·lícita, amenaçadora, calumniosa, difamatòria, obscena, escandalosa, pornogràfica o blasfema, o qualsevol matèria que pogués constituir o induir a conductes que podrien tipificar-se com a delicte, ocasionar responsabilitat civil, o vulnerar d'una altra forma qualsevol llei. Parking10.com/barcelona col·laborarà plenament amb qualsevol autoritat encarregada de fer complir la llei o qualsevol requeriment judicial que insti a Parking10.com/barcelona a revelar la identitat de qualsevol persona que col·loqui tal informació o matèria.

 11. Parking10.com/barcelona podrà modificar a qualsevol moment les presents Condicions. Aquesta modificació és vinculant per a Un. i per tant li recomanem que visiti la present pàgina periòdicament, per saber les Condicions vigents que li afecten.

 12. Es permet l'establiment de vincles amb el present lloc únicament a nivell de la pàgina d'inici. Es prohibeix l'establiment de vincles profunds sense l'autorització prèvia per escrit de Parking10.com/barcelona.

 13. Es prohibeix l'emmarcat del present lloc amb llocs o elements de llocs aliens al Parking10.com/barcelona. Es prohibeix així mateix la vinculació en línia i la incorporació per qualsevol altre mitjà d'elements de la present pàgina Web en els llocs pertanyents a persones o entitats alienes a Parking10.com/barcelona.

 14. iPark Estacionamientos y Servicios de Movilidad S.A.U., a tenor de la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, els comunica que l'accepció àmplia d'aquesta Llei, engloba entre aquests serveis el subministrament d'informació per dita mitjana. En tot cas, serà aplicable referent a això, la *LOPD, i la seva normativa de desenvolupament, especialment, pel que fa a l'obtenció de dades personals, la informació als interessats i la creació i manteniment de fitxers de dades personals.

 15. El lloc web www.parking10.com ha estat creat i és titularitat de iPark Estacionamientos y Servicios de Movilidad S.A.U., Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 1548, Foli 99, Secció 8, Fulla VI 16760, amb CIF A01516640. El fitxer creat està situat en dns5.servidoresdns.net 217.76.128.130, DNS6.SERVIDORESDNS.NET 217.76.129.130, el qual queda establert a l'efecte del present Avís Legal, en Arsys Internet's WHOIS (Espanya), sota la supervisió i control de Jose María Pérez Gómez (SRCO-2958697), qui assumeix la responsabilitat en l'adopció de mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzativa per protegir la confidencialitat i integritat de la informació, d'acord amb l'establert en l'actual normativa de protecció de dades, i altra legislació aplicable.